web stats service from statcounter
HomeLuyện phát âm tiếng Anh

Bài 1. Nguyên âm dài /iː/

Đánh vần tiếng Anh: Một số cách nhận diện nguyên âm dài /iː/. Đa số các từ có chứa nguyên âm "e" đều được phát âm là /iː/.

Nguyên âm dài /iː/

Cách phát âm nguyên âm dài /i:/

Để phát âm nguyên âm dài /i:/, chúng ta đưa lưỡi hướng lên trên. Khoảng cách môi trên và môi dưới hẹp. Miệng mở rộng sang hai bên.

Khi phát âm /i:/ chúng ta chú ý, để ,miệng hơi bè (chành) một chút.

Trong các từ điển của Mỹ, dấu 2 chấm hình tam giác (ː) được thay thế bằng dấu 2 chấm thông thường.

Một số cách nhận diện nguyên âm dài /iː/

Đa số các từ có chứa nguyên âm "e" đều được phát âm là /iː/

appreciate /əˈpriː.ʃi.eɪt/
equal /ˈiː.kwəl/
marine /məˈriːn/
even /ˈiː.vən/
evening //ˈiːv.nɪŋ/
evil /ˈiː.vəl/
female /ˈfiː.meɪl/
frequent /ˈfriː.kwənt/
immediately /ɪˈmiː.di.ət.li/
legal /ˈliː.ɡəl/
meter /ˈmiː.t̬ɚ/

Một số từ tận cùng là "e" cũng được đọc là /iː/

be /biː/
he /hiː/
me /miː/
she /ʃiː/
we /wiː/

Các bài học liên quan