web stats service from statcounter
HomeLuyện phát âm tiếng Anh

Bài 4. Luyện phát âm tiếng Anh, thực hành nhận diện nguyên âm dài /i/ thông qua 'ea"

Luyện phát âm tiếng Anh: Trong phần này chúng ta sẽ thực hành về cách nhận diện nguyên âm dài thông qua "ea".

Thực hành nhận diện nguyên âm dài /i:/

Trong phần trước chúng ta đã học cách nhận diện nguyên âm dài /i:/ thông qua "ea", hôm nay chúng ta sẽ thực hành các bài đã học nhé.

Các bài học liên quan