web stats service from statcounter
HomeLuyện phát âm tiếng Anh

Bài 4. Nhận diện nguyên âm đôi /eɪ/ qua "ai"

Những từ có chứa chữ cái "ai" thường được phát âm là /eɪ/ khi đứng trước các phụ âm, ngoại trừ trường hợp của "r".

Nhận diện nguyên âm đôi /eɪ/ qua "ai"

Tiếp theo loạt bài học luyện đánh vần tiếng Anh với nguyên âm đôi /eɪ/, trong bài 4 chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách nhận diện /eɪ/ qua cặp nguyên âm "ai".

Theo đó, những từ có chứa chữ cái "ai" thường được phát âm là /eɪ/ khi đứng trước các phụ âm, ngoại trừ trường hợp của "r".

Cách phát âm các từ có "ai" và ngoại lệ

Cách phát âm các từ vựng có "ai"

bail /beɪl/
bait /beɪt/
dais /deɪs/
fail /feɪl/
fain /feɪn/
gain /ɡeɪn/
gait /ɡeɪt/
hail /heɪl/
jail /dʒeɪl/
laid /leɪd/
lain /leɪn/
maid /meɪd/
mail /meɪl/
maim /meɪm/
main /meɪn/
nail /neɪl/
paid /peɪd/
pail /peɪl/
pain /peɪn/
raid /reɪd/
rail /reɪl/
rain /reɪn/
sail /seɪl/
tail /teɪl/
vail /veɪl/
vain /veɪn/
waif /weɪf/
wail  /weɪl/
wain /weɪn/
wait /weɪt/

Ngoại trừ các trường hợp sau

fair /fer/
hair /her/
lair /ler/
pair /per/
said /sed/

Một số lưu ý

Ngoài việc nhận diện "ai" được pháy âm là /eɪ/, các bạn cũng cần chú ý các phụ âm cuối như sau.

Khi "ai" + "l" được phát âm giống nhau

bail /beɪl/
fail /feɪl/
hail /heɪl/
jail /dʒeɪl/
mail /meɪl/
nail /neɪl/
pail /peɪl/
rail /reɪl/
sail /seɪl/
tail /teɪl/
vail /veɪl/
wail  /weɪl/

Khi "ai" + "n/m" thì /eɪ/ lại được phát âm giống như {e} trong tiếng Việt

fain /feɪn/
gain /ɡeɪn/
lain /leɪn/
maim /meɪm/
main /meɪn/
pain /peɪn/
rain /reɪn/
vain /veɪn/
wain /weɪn/

Các bài học liên quan