web stats service from statcounter
HomeLuyện phát âm tiếng Anh

Bài 5. Thực hành phát âm với nguyên âm đôi /eɪ/

Đánh vần tiếng Anh:Bài tập thực thành phát âm nguyên âm đôi ei.

Thực hành phát âm với nguyên âm đôi /eɪ/

Trong bài 4, học đánh vần tiếng Anh nhận diện nguyên âm đôi /eɪ/ qua "ai". Chúng ta đã tìm hiểu cách nhận diện /eɪ/, nghe cách phát âm của chúng và một số ngoại lệ.

Trong bài này chúng ta sẽ ôn tập lại bài học trước.

Mời bạn cẩn thận lắng nghe âm thanh từ trò chơi bên dưới và gõ lại những từ vựng mà mình nghe được.

Hãy thực hành cho đến khi bạn nghe và hiểu được toàn bộ các từ vựng bên dưới nhé.

Các bài học trước về nguyên âm đôi /eɪ/

Bài 1. Nguyên âm đôi /eɪ/

Bài 2. Nhận diện nguyên âm đôi /eɪ/ qua a và e

Bài 3. Thực hành nguyên âm đôi /eɪ/

Bài 4. Nhận diện nguyên âm đôi /eɪ/ qua "ai"

Các bài học liên quan