web stats service from statcounter
HomeLuyện phát âm tiếng Anh

Bài 6. Cách nhận diện nguyên âm đôi /eɪ/ qua "-ay"

Đánh vần tiếng Anh: Trong tiếng Anh có rất ít các từ phổ biến tận cùng bằng "-ay", chỉ vào khoảng 20 từ.

Nhận diện nguyên âm đôi /eɪ/ qua "-ay"

Cách phát âm của những từ tận cùng là "-ay"

Phần lớn các từ tận cùng là "-ay" được phát âm là /eɪ/

Trong tiếng Anh có rất ít các từ phổ biến tận cùng bằng "-ay", chỉ vào khoảng 20 từ

bay /beɪ/
day /deɪ/
gay /deɪs/
hay /heɪ/
jay /dʒeɪ/
lay /leɪ/
may /meɪ/
nay /neɪ/
pay /peɪ/
ray /reɪ/
say /seɪ/
way /weɪ/
yay /jeɪ/

Ngoại trừ

Ngoại trừ các trường hợp bên dưới "-ay" không được phát âm là /eɪ/

papaya /pəˈpaɪ.ə/
quay /kiː/
mayor /mer/

Các bài học liên quan