web stats service from statcounter
HomeLuyện phát âm tiếng Anh

Bài 8. Một số trường hợp nhận diện nguyên âm đôi /eɪ/ hiếm gặp khác

Luyện phát âm tiếng Anh: Một số trường hợp nhận diện nguyên âm đôi /eɪ/ hiếm gặp khác.

Một số trường hợp hiếm được đọc /eɪ/

Những từ có cụm chữ "-eig-" được đọc là /eɪ/

Đây là những trường hợp hiếm gặp, hầu hết tất cả các cụm từ phổ biến có chữ "-eig-" đều đã được liệt kê bên dưới.

beige /beɪʒ/
deign /deɪn/
feign /feɪn/
heigh /ˈheɪ.hoʊ/
jay /dʒeɪ/
neigh /neɪ/
eight /eɪt/
neighbor /ˈneɪ·bər/

Một số từ hiếm gặp khác có cặp nguyện âm "ea" dưới đây được đọc là /eɪ/

break /breɪk/
great /ɡreɪt/
steak /steɪk/

Một số từ hiếm gặp khác: Từ có tận cùng là "-ey"được đọc là /eɪ/

Trường hợp này chỉ có một số từ phổ biến được liệt kê ở đây

hey /heɪ/
survey /ˈsɝː.veɪ/
they /ðeɪ/
grey /ɡreɪ/

Các bài học liên quan